Текст документа: Положення про ЛУГАНСЬКУ РЕГІОНАЛЬНУ ЕКСПЕРТНУ РАДУ З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації
від 27 листопада 2007 року № 1493


Положення про ЛУГАНСЬКУ РЕГІОНАЛЬНУ ЕКСПЕРТНУ РАДУ З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1. Загальні положення
 
1.1. ЛУГАНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (далі - Рада) створена згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від  8 листопада 2007 р. № 1406.
 
1.2. Повна назва установи - ЛУГАНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, скорочена назва – ЛРЕР.
 
1.3. Дане Положення визначає загальні завдання, основні організаційні та правові засади й умови діяльності Ради.
 
1.4. Рада є постійно діючим органом, який забезпечує додержання вимог ліцензування юридичних осіб – навчальних закладів та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які надають освітні послуги відповідно до законодавства України у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, а також професійно-технічної освіти, здійснює формування експертних комісій для проведення ліцензійної та атестаційної експертизи навчальних закладів.
 
1.5. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОН, цим Положенням, а також інструктивно-методичними документами Державної акредитаційної комісії (далі - ДАК).
 
1.6. Рада є установою, яка діє на госпрозрахунковій основі, наділена правами юридичної особи, має рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.
 
1.7. Рада здійснює свою діяльність при управлінні освіти і науки облдержадміністрації. Положення про Раду розробляється та затверджується облдержадміністрацією.
 
1.8. Склад Ради затверджує ДАК за поданням обласної державної адміністрації. Для попереднього розгляду матеріалів з ліцензування та атестації у складі Ради можуть створюватися секції за сферами освітніх послуг.
 
1.9. Організацію роботи Ради забезпечує управління освіти і науки   обласної державної адміністрації.
        
1.10. Рішення та висновки Ради мають рекомендаційний характер.
 
2. Основні завдання Ради
 
2.1. Розгляд питань і прийняття рішень щодо ліцензування та атестації навчальних закладів і фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які надають освітні послуги у сфері дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти.
        
2.2. Розгляд питань і прийняття рішень щодо атестації навчальних закладів, які надають освітні послуги у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
        
2.3. Розгляд результатів ліцензійної й атестаційної експертизи та прийняття рішень з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, які надають послуги у сфері професійно-технічної освіти.
        
2.4. Попередній розгляд питань про анулювання ліцензій за поданням управління освіти і науки облдержадміністрації.
        
2.5. Подання МОН пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства з питань ліцензування та атестації навчальних закладів.
        
2.6. Участь в інформуванні громадськості про результати ліцензування та атестації освітніх послуг.
        
2.7. Розгляд висновків експертних комісій за результатами ліцензійної або атестаційної експертизи разом з доданими до них документами та прийняття рішень про можливість надання ліцензій, свідоцтв про атестацію.
        
2.8. Розгляд подань управління освіти і науки облдержадміністрації про анулювання ліцензій.
        
2.9. Підготовка у межах своєї компетенції пропозицій до нормативно-правових актів з питань ліцензування та атестації навчальних закладів і подання їх до управління освіти і науки облдержадміністрації.
        
2.10. Подання до управління освіти і науки облдержадміністрації пропозицій щодо видачі ліцензій та свідоцтв про атестацію, анулювання ліцензій.
 
2.11. Надання консультативних, інформаційних послуг і здійснення методичного супроводження з питань ліцензування та атестації закладів освіти.
        
2.12. Складання планів (графіків) проведення ліцензійної та атестаційної експертизи, доведення їх до відома закладів освіти.
        
2.13. Складання угод та кошторисів витрат, пов’язаних з проведенням експертизи спроможності провадження навчальними закладами освітньої діяльності, проведенням консультацій, методичної допомоги та надання інших послуг.
 
3. Права Ради
 
3.1. Залучає фахівців органів управління освітою, вищих, професійно-технічних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, інших навчально-виховних закладів, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції, а також до проведення консультацій та експертизи під час ліцензування та атестації.
        
3.2. Вносить органам ліцензування пропозиції щодо необхідності доопрацювання матеріалів з ліцензування та атестації, проведення повторної або додаткової експертизи.
        
3.3. Запрошує на засідання Ради керівників навчальних закладів та їх підрозділів, працівників органів влади, підприємств, установ, організацій за згодою їх керівників.
 
3.4. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань.
        
3.5. Відповідно до укладених угод і договорів виконує взяті на себе обов’язки.
        
3.6. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю і соціальне страхування.
        
3.7. Здійснює бухгалтерський, оперативний облік і веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
 
4. Управління Радою
 
4.1. Раду очолює голова. Голова Ради за посадою є начальником або заступником начальника управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації.
 
4.2. До складу Ради входять: голова, заступники голови, які одночасно є головами секцій, відповідальний секретар та інші члени ради, які є представниками місцевих органів управління освітою, інших органів виконавчої влади, навчально-методичних центрів, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій тощо.
        
4.3. Голова є відповідальним за виконання покладених на Раду завдань, визначає обов’язки заступників голови, відповідального секретаря, членів Ради.
        
4.4. Засідання Ради проводиться під керівництвом голови або його заступників і вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше ніж половина її складу. Періодичність засідань Ради визначається в міру потреби, але не менше ніж один раз на два місяці.
        
4.5. Результати засідання Ради оформляються рішеннями. Витяги з рішень Ради щодо атестації та ліцензування надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти з доданими до них матеріалами передаються до ДАК для прийняття відповідних рішень.
        
4.6. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради.
        
4.7. Голова Ради затверджує чисельність і штатний розпис апарату Ради загальна чисельність якого не може бути більшою ніж 5 осіб.
          
4.8. Адміністративно-господарську та фінансову діяльність Ради, з правом першого підпису на документах, здійснює перший заступник голови Ради, який призначається і звільняється з займаної посади наказом голови Ради.
 
4.9. Заступник голови Ради:
 
          діє без довіреності від імені Ради, представляє її інтереси в усіх підприємствах, установах і організаціях;
 
          укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків поточний та інші рахунки;
 
          розпоряджається майном та коштами Ради відповідно до чинного законодавства;        
 
 у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов’язкові для всіх працівників апарату Ради;
 
          приймає та звільняє з роботи працівників апарату Ради;
 
          визначає функціональні обов’язки працівників апарату Ради;
 
          забезпечує дотримання законодавства про працю та внутрішній трудовий розпорядок у Раді;
 
          в установленому порядку притягає до дисциплінарної відповідальності працівників апарату Ради;
 
          визначає порядок та розміри преміювання, форми та розміри інших винагород працівникам апарату.
 
5. Фінансування Ради
 
5.1. Фінансування Ради проводиться за рахунок коштів, отриманих при відшкодуванні заявником витрат, пов’язаних з проведенням ліцензійної (атестаційної ) експертизи, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб.
 
5.2. Кошти, які надходять на рахунок Ради, використовуються на витрати, пов’язані з організацією, забезпеченням, здійсненням та супроводженням процесу ліцензування та атестації навчальних закладів.
         До цих витрат належать:
 
оформлення бланків свідоцтв про атестацію;
 
утримання архіву;
 
придбання необхідної комп’ютерної та оргтехніки, її ремонт;
 
оплата телефонних рахунків, інтернет-зв’язку;
 
передплата періодичних фахових видань, придбання довідкової літератури;
 
юридичні консультації;
 
оплата роботи (експертизи) членів РЕР;
 
участь відповідальних працівників РЕР у семінарах;
 
відрядження з питань ліцензування або атестації;
 
судові витрати тощо.
 
5.3. Голова з урахуванням пропозицій голів секцій за рахунок коштів Ради може встановлювати заохочувальні витрати для членів Ради та осіб, які забезпечують роботу Ради.
 
5.4. Джерелами фінансування Ради можуть бути:
 
          кошти, отримані від надання послуг, пов’язаних з ліцензуванням, атестацією навчальних закладів;
 
          благодійні внески, пожертвування фізичних і юридичних осіб, у тому числі міжнародних організацій;
 
          інші джерела, не заборонені законодавством України.
 
5.5. Фінансування РЕР проводиться за рахунок відшкодування заявником коштів, пов’язаних з проведенням ліцензійної (атестаційної) експертизи.
 
5.6. Рада самостійно здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, які відповідно до законодавства України, мають право контролювати діяльність Ради.
 
6. Майно Ради
6.1. Майно Ради складається з основних фондів обігових коштів, а також інших матеріальних цінностей, відображених у бухгалтерському обліку Ради.
 
6.2. Майно Ради є її власністю і закріпляється за нею на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Рада володіє та користується зазначеним майном. Рада має право розпоряджатися закріпленим за нею майном за узгодженням з управлінням освіти і науки облдержадміністрації.
 
        
7. Трудовий колектив Ради
 
7.1. Трудовий колектив Ради складається з осіб, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) з дотриманням чинного законодавства України про працю.
 
7.2. Відносини між адміністрацією Ради та трудовим колективом регулюються колективним договором.
 
7.3. На всіх працівників Ради ведуться трудові книжки в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 
8. Контроль за діяльністю Ради
 
8.1. Контроль за діяльністю Ради здійснює управління освіти і науки облдержадміністрації та інші державні органи в межах чинного законодавства України.
 
9. Порядок внесення змін та доповнень до Положення
 
9.1. Внесення змін та доповнень до цього Положення затверджується розпорядженням голови обласної держадміністрації за поданням управління освіти і науки облдержадміністрації.
 
9.2. У разі прийняття рішення про внесення змін до назви Ради, її організаційної форми чи форми власності майна, на якому вона заснована, провадиться державна реєстрація Ради відповідно до чинного законодавства.
 
10. Припинення діяльності Ради
 
10.1. Діяльність Ради припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
 
10.2. Реорганізація Ради здійснюється згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням управління освіти і науки облдержадміністрації. У разі реорганізації Ради її права та обов’язки переходять до правонаступника.
 
10.3. Рада ліквідується за розпорядженням голови облдержадміністрації або за рішенням суду. Ліквідація Ради проводиться призначеною ліквідаційною комісією. Рада вважається ліквідованою з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру підприємств, установ і організацій.
 
10.4. У разі ліквідації чи реорганізації Ради працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені чинним законодавством України.
 
 
 
 
 
Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації                                              С.Г.Тихоновський