03 лютого 2016, 09:18

Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення

Цей Закон визначає особливості доступу споживачів до інформації про встановлення цін/тарифів, заходи з енергозбереження, формування та виконання інвестиційних програм у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Стаття 1. Види інформації, доступ до якої забезпечується споживачам

1. Споживачам у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації про:

1) права споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачами;

2) ціни/тарифи, їхні складові для всіх категорій споживачів, зміну цін/тарифів;

3) частку та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в оптовій ціні на електричну енергію;

4) частку та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в середньозваженій ціні на електричну енергію для споживача;

5) порівняння цін/тарифів на товари, послуги в різних регіонах України, а також в Україні та інших державах;

6) прогнози зміни цін/тарифів та обґрунтування необхідності таких змін відповідно до заяви суб’єкта господарювання, що надається для встановлення тарифів на товари, послуги;

7) динаміку зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні п’ять років;

8) якісні характеристики товарів, послуг;

9) перелік, вартість та умови надання споживачам додаткових послуг;

10) середньомісячний розмір плати для приватного домогосподарства за спожиті товари, послуги - за категоріями споживачів;

11) розмір заборгованості з оплати спожитих товарів, послуг, періоди виникнення такої заборгованості - за категоріями споживачів;

12) порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також пільг окремим категоріям громадян;

13) інвестиційні програми ліцензіатів та джерела їх фінансування, залучені кредити та їх цільове призначення, звіти про виконання затверджених інвестиційних програм;

14) заходи з енергозбереження;

15) державні цільові та інші програми енергозбереження.

2. Кожному споживачу у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації про:

1) стан розрахунків таким споживачем за спожиті товари, послуги, у тому числі про заборгованість з оплати за спожиті товари, послуги (за наявності), періоди, в яких виникла така заборгованість, відомості про обчислення її розміру, пільги та субсидії (у разі їх надання/призначення);

2) фактичні обсяги споживання таким споживачем товарів, послуг за попередні періоди.

3. Інформація, зазначена у пунктах 25-7 частини першої цієї статті, стосується:

у сфері постачання електричної енергії - цін/тарифів на електричну енергію;

у сфері постачання природного газу - цін/тарифів на природний газ, тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу;

у сферах теплопостачання, централізованого постачання гарячої води - цін/тарифів на теплову енергію, централізоване постачання гарячої води;

у сферах централізованого питного водопостачання та водовідведення - цін/тарифів на послуги централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Стаття 2. Вимоги до інформації, доступ до якої забезпечується споживачам

1. Інформація, зазначена у статті 1 цього Закону, має бути достовірною, точною, повною та доводитися до відома споживачів у встановлені законом строки.

2. Інформація, доступ до якої гарантується відповідно до цього Закону, підлягає оновленню у такі строки:

інформація, зазначена у пунктах 5-7 частини першої статті 1 цього Закону, - щороку;

інформація, зазначена у пунктах 341011 частини першої статті 1 цього Закону, - щокварталу;

інформація, зазначена у пунктах 29 частини першої та пунктах 12 частини другої статті 1 цього Закону, - щомісяця.

Інша інформація оновлюється за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Стаття 3. Забезпечення доступу споживачів до інформації

1. Доступ споживачів до інформації відповідно до цього Закону забезпечується державними органами, органами місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, а також суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у зазначених сферах.

2. Порядок забезпечення доступу споживачів до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення визначається законами України.

Стаття 4. Порядок забезпечення державними органами та органами місцевого самоврядування доступу споживачів до інформації

1. Державні органи, до повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, забезпечують доступ споживачів до видів інформації, зазначених у пунктах 125-81214частини першої статті 1 цього Закону, шляхом її розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет, у засобах масової інформації.

2. Органи місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів у сферах теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, забезпечують доступ споживачів до видів інформації, зазначених у пунктах 126-81214 частини першої статті 1 цього Закону, шляхом її розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності), на своїх інформаційних стендах, у засобах масової інформації.

3. Державні органи та органи місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів на товари, послуги суб’єктів природних монополій у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, визначають порядок оприлюднення інформації, зазначеної у пункті 2 частини першої статті 1 цього Закону, та проведення відкритих слухань щодо цієї інформації за місцем надання споживачам послуг суб’єктами природних монополій та суміжних ринків.

Стаття 5. Порядок забезпечення суб’єктами господарювання доступу споживачів до інформації

1. Суб’єктами господарювання, що забезпечують доступ споживачів до видів інформації, зазначених у статті 1 цього Закону, є:

у сфері постачання електричної енергії - енергопостачальник, електропередавальна організація, підприємство, що здійснює розподіл електричної енергії (крім інформації, зазначеної у пункті 3 частини першої статті 1 цього Закону), а також оптовий постачальник електричної енергії - щодо інформації, зазначеної у пункті 3 частини першої статті 1 цього Закону;

у сфері постачання природного газу - постачальник природного газу, оператор газорозподільної системи, оператор газотранспортної системи (крім інформації, зазначеної упунктах 34 частини першої статті 1 цього Закону);

у сферах теплопостачання, централізованого постачання гарячої води - теплопостачальна організація, суб’єкт господарювання, що надає послуги з централізованого постачання гарячої води (крім інформації, зазначеної у пунктах 3, 4 частини першої статті 1 цього Закону);

у сферах централізованого питного водопостачання та водовідведення - суб’єкт господарювання, що надає послуги з централізованого питного водопостачання та водовідведення (крім інформації, зазначеної у пунктах 3, 4 частини першої статті 1 цього Закону).

2. Доступ до інформації, зазначеної у пунктах 125-14 частини першої статті 1 цього Закону, забезпечується відповідними суб’єктами господарювання шляхом її розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності) та на інформаційних стендах, що розміщуються в абонентських відділах таких суб’єктів господарювання.

Інформація, зазначена у пункті 2 частини першої (щодо розміру цін/тарифів на товари, послуги, що надаються населенню, у тому числі із зазначенням розміру податку на додану вартість) та пунктах 12 частини другої статті 1 цього Закону, надається суб’єктами господарювання у платіжних документах, що застосовуються для оплати населенням спожитих товарів, послуг, а також шляхом забезпечення доступу споживачів до електронних систем обліку розрахунків споживачів через офіційні веб-сайти таких суб’єктів господарювання в мережі Інтернет.

Стаття 6. Доступ до інформації про інвестиційні програми

1. Суб’єкти господарювання у сферах постачання електричної енергії, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, інвестиційні програми яких відповідно до законодавства підлягають погодженню органами місцевого самоврядування, забезпечують доступ до інформації про такі інвестиційні програми шляхом:

розміщення в засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми та на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах проекту інвестиційної програми та інформації про порядок надання до нього пропозицій;

розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах інформації про врахування наданих пропозицій у проекті інвестиційної програми або їх вмотивоване відхилення;

розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах погодженої інвестиційної програми;

розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах протягом першого кварталу поточного календарного року звіту про виконання затвердженої інвестиційної програми за минулий календарний рік.

2. Порядок оприлюднення та відкритого обговорення інвестиційних програм встановлюється державними органами, що визначають порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання, відповідно до законодавства.

Стаття 7. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування, крім пунктів 3 та 4 цієї статті, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Абзац перший частини першої статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слів "Про доступ до публічної інформації" доповнити словами "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення".

3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Державним органам та органам місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
10 грудня 2015 року 
№ 887-VIII