Відділ кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Луганській області є структурною одиницею Головного управління юстиції у Луганській області, як об'єкт управління підпорядковується начальнику Головного управління юстиції у Луганській області.

 

Відділ кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Луганській області є структурною одиницею Головного управління юстиції у Луганській області, як об'єкт управління підпорядковується начальнику Головного управління юстиції у Луганській області.

 

Основні завдання відділу кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Луганській області
 

  • організація роботи з кадрами в апараті управління, районних, міських, міськрайонних управліннях юстиції Луганської області та підвідомчих установах, підвищення їхньої кваліфікації;

  • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

  • задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

  • прогнозування розвитку персоналу;

  • заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;

  • документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

 

Відділ кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Луганській області відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті Головного управління юстиції у Луганській області, в районних, міських, міськрайонних управліннях юстиції Луганської області (далі територіальні управління юстиції), і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить начальнику Головного управління юстиції у Луганській області пропозиції щодо ії вдосконалення.

    • разом з іншими структурними підрозділами Головного управління юстиції у Луганській області та териториальними управліннями юстиції розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти;

    • здійснює організаційне, методичне та інформаційне забезпечення роботи спеціалістів відповідальних за роботу з кадрами у територіальних управліннях юстиції;

    • веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників територіальних управлінь юстиції;

    • проводить роботу з резервом кадрів апарату Головного управління юстиції у Луганській області, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах Головного управління юстиції у Луганській області пропозиції щодо ії вдосконалення;

    • вносить рекомендації начальнику Головного управління юстиції у Луганській області про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);

    • готує методичні матеріали з питань кадрової роботи та державної служби;

    • вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Головного управління юстиції у Луганській області, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті Головного управління юстиції у Луганській області та територіальних управліннях юстиції; 

    • приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної коміссії Головного управління юстиції у Луганській області, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

    • розглядає та вносить начальнику Головного управління юстиції у Луганській області пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

    • готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників Головного управління юстиції у Луганській області, керівників територіальних управлінь юстиції, заступників начальників територіальних управлінь юстиції-начальників відділів державної реєстрації актів цивільного стану, працівників відділів державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції, працівників державних нотаріальних контор;

    • планує з урахуванням індівідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі у Головному управлінні юстиції у Луганській області, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу місцевість за його згодою;

    • оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;

    • обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату Головного управління юстиції у Луганській області;

    • розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік, готує для подання до Мін'юсту матеріали щодо заохочення та нагородження державними нагородами працівників підвідомчих установ;

    • у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформлює документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

    • своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі;

    • здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників;

    • оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності працівників апарату Головного управління юстиції у Луганській області;

    • готує документи для відрядження працівників;

    • у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату Головного управління юстиції у Луганській області та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах Головного управління юстиції у Луганській області та в териториальних управліннях юстиції. Розподіляє встановлену чисельність, складає за участю керівників районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції штатні розписи органів та установ юстиції;

    • здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи у територіальних управліннях юстиції;

    • забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами Головного управління юстиції у Луганській області організовує регулярне навчання працівників апарату;

    • разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті Головного управління юстиції у Луганській області та територіальних управліннях юстиції за дотриманням Закону України “Про державну службу” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;

    • здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в апараті Головного управління юстиції у Луганській області, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов'язаних і призовників в територіальних управліннях юстиції. Забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань мобілізаційної готовності;

    • забезпечує у межах своєї компетенції додержання державної таємниці в органах юстиції;

    • забезпечує планування службової кар'єри та аналізує ефективність роботи пресоналу;

    • здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо ведення комп'ютерного обліку особових справ (особових карток) державних службовців та використання його даних у межах компетенції відповідного органу виконавчої влади, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної державної комп'ютерної системи “Кадри” та своєчасної підготовки і подання до Головдержслужби необхідної інформації на паперових та електронних носіях у встановленому нею порядку;

    • здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів);

    • здійснює контроль в апараті управління та підпорядкованих органів і установах юстиції за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією і злочинністю та забезпечує їх неухильне виконання;

    • розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

    • проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

      

 

Відділ кадрової роботи та державної служби Головного управління

юстиції у Луганській області має право:

 • перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті Головного управління юстиції у Луганській області та в територіальних управліннях юстиції;
 • одержувати у встановленому порядку від посадових осіб Головного управління юстиції у Луганській області та територіальних управлінь юстиції документи, необхідні для використання покладених на кадрову службу функцій;
 • брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в Головному управлінні юстиції у Луганській області та територіальних управліннях юстиції, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу;
 • вносити начальнику Головного управління юстиції у Луганській області пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності державної служби;
 • брати участь у розроблені пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів.


 

Також повідомляємо, що відділом кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Луганській області розроблені методичні рекомендації: “Щодо покрокової організації проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в районних, міських, міськрайонних управліннях юстиції”, та методичні рекомендації: “З порядку ведення особових справ державних службовців в органах юстиції Луганської області”.