Згідно з Положенням про Головні управлінння юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011р. №1707/05 (далі - Положення) основними завданнями Головного управлінння юстиції у Луганській області є:

 • реалізація державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, забезпечення реалізації державної політики у сферах організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

 

Згідно з Положенням про Головні управлінння юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011р. №1707/05 (далі - Положення) основними завданнями Головного управлінння юстиції у Луганській області є:

 • реалізація державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, забезпечення реалізації державної політики у сферах організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

 • внесення на розгляд Мін’юсту, Державної реєстраційної служби (далі – Укрдержреєстр) та Державної виконавчої служби (далі – ДВС) пропозицій щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах;

 • забезпечення роботи нотаріату;

 • експертне забезпечення правосуддя;

 • протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги);

 • здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.


Головне управління юстиції у Луганській області відповідно до покладених на нього завдань згідно з Положенням:

 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Мін’юсту, ДВС та Укрдержреєстру;

 • підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання;

 • здійснює узагальнення роботи з питань систематизації законодавства підвідомчих органів та установ юстиції, надає їм практичну та методичну допомогу з цих питань;

 • кординує діяльність районних, міських міськрайонних управлінь юстиції, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

 • бере участь у формуванні Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;

 • забезпечує доступ до публічної інформації;

 • забезпечує підвідомчі органи та установи юстиції "Офіційним вісником України" та іншими офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Мін’юстом, кодексами України; доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін’юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;

 • бере в межах повноважень участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю "Правознавство" у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

 • бере участь у проведенні ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальності "Правознавство", поточних перевірках дотримання державних вимог щодо провадження освітньої діяльності у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку юристів;

 • організовує та забезпечує роботу громадських приймалень із надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, надає їм методичну допомогу;

 • здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції;

 • бере участь у розробленні та розповсюдженні методичних матеріалів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

 • сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

 • надає методичну допомогу районним, міським, міськрайонним управлінням юстиції, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства;

 • здійснює методичне керівництво правовою роботою в районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях;

 • організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб районних, міських міськрайонних управлінь юстиції, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади;

 • перевіряє в районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

 • здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, веде реєстр цих актів;

 • скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

 • перевіряє в районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

 • бере участь у виданні журналів і газет загальноправового характеру; вивчає попит на юридичну літературу, бере участь у плануванні її випуску місцевими видавництвами;

 • сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для здійснення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

 • готує на запити суду, прокуратури або інших уповноважених органів висновки про наявність ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків;

 • забезпечує за дорученням Мін’юсту супроводження провадження у справі про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків;

 • забезпечує реалізацію процедур банкрутства щодо відсутнього боржника;

 • організовує проведення експертизи фінансового становища державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків, при підготовці справи про банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного доручення;

 • у випадках, встановлених законодавством, пропонує кандидатури арбітражних керуючих;

 • здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

 • забезпечує формування єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та видачу довідок з цієї єдиної бази за запитами фізичних і юридичних осіб;

 • організовує через структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію повноважень ДВС, виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України;

 • здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, контролює їх діяльність стосовно додержання ними законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу;

 • установлює та затверджує розміри плати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг та забезпечує організаційне керівництво цією роботою;

 • складає та подає в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану;

 • розглядає матеріали щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану; надає інформацію про анульоване свідоцтво для оприлюднення на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру;

 • зберігає другі примірники книг державної реєстрації актів цивільного стану та метричних книг, уносить у встановленому законодавством порядку відповідні зміни до актових записів цивільного стану та повторно видає на їх підставі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

 • узагальнює практику роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану та забезпечує належне ведення цієї роботи у відділах державної реєстрації актів цивільного стану;

 • перевіряє достовірність, належне оформлення і засвідчує документи, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, для подальшого використання їх за кордоном;

 • забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану;

 • відповідно до законодавства забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

 • здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських рад делегованих повноважень з питань легалізації місцевих громадських організацій, державної реєстрації актів цивільного стану;

 • здійснює через структурні підрозділи, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, контроль за організацією роботи структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру;

 • забезпечує структурні підрозділи районних, районних у містах, міських, міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру у визначених сферах діяльності, бланками та іншою документацією, яка використовується у діяльності цих структурних підрозділів, готує звіт щодо витрачання бланків;

 • організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

 • здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

 • здійснює контроль за дотриманням порядку реєстрації обтяжень рухомого майна, обтяження нерухомого майна іпотекою та веденням Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру іпотек у порядку, визначеному законодавством;

 • здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, вживає заходів до запобігання порушенням у зазначеній сфері та приймає відповідні обов’язкові до виконання рішення;

 • здійснює інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

 • у встановленому порядку здійснює легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об’єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, державну реєстрацію місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, постійно діючих третейських судів, друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, реєстрацію статуту територіальної громади, місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об’єднуються; бере до уваги повідомлення організацій всеукраїнських професійних спілок; веде відповідні реєстри та книги обліку, виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, а також готує звітність щодо вищезазначених об’єднань громадян та друкованих засобів масової інформації, яку подає у встановлені терміни до Укрдержреєстру;

 • здійснює контроль за додержанням місцевими громадськими організаціями положень своїх статутів, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних громадських організацій положень статутів всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій та законодавства, контроль за діяльністю місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, звертається до компетентного суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду, контролює виконання виконавчими органами міських рад делегованих повноважень у сфері легалізації об’єднань громадян та надає їм методичну допомогу, контролює цю роботу в структурних підрозділах районних і міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

 • готує і надає у межах своїх повноважень структурним підрозділам районних, районних у містах, міських, міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, методичні матеріали з питань легалізації об’єднань громадян, реєстрації благодійних організацій;

 • організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства, забезпечує роботу кваліфікаційної комісії нотаріату, організовує та забезпечує підвищення кваліфікації нотаріусів;

 • забезпечує і контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;

 • визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;

 • уносить подання до Мін’юсту про видачу свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

 • зупиняє, припиняє діяльність нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мін’юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

 • встановлює розміри плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру;

 • контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів;

 • контролює своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату;

 • проводить аналітично-методичну роботу, вивчає, узагальнює та скеровує нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз’яснення в межах своєї компетенції;

 • визначає кількість посад стажистів за погодженням з Мін’юстом, організовує та контролює стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю; організовує роботу комісії з прийняття кваліфікаційного іспиту у осіб, приватна нотаріальна діяльність яких протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не була зареєстрована і які не працювали нотаріусами, консультантами державних нотаріальних контор чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів або не були посадовими особами, які здійснювали керівництво та контроль за діяльністю нотаріату;

 • забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру правочинів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей;

 • здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів;

 • здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних; забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу;

 • здійснює регулювання з урахуванням політики, процедур та систем контролю оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері;

 • вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення; проводить перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;

 • інформує Мін’юст з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб’єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення; забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу; застосовує санкції до суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

 • забезпечує судовий захист прав та інтересів заявників у судах України у випадках, встановлених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей;

 • організовує діяльність регіонального відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Головному управліні юстиції в Луганській області, яке діє у порядку, передбаченому Мін’юстом;

 • за дорученням Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини вивчає факти, збирає докази та надсилає копії матеріалів у справах, що перебувають у провадженні Європейського суду з прав людини, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

 • за дорученням Мін’юсту представляє інтереси Кабінету Міністрів України, Мін’юсту, ДВС і Укрдержреєстру під час розгляду справ у судах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, готує матеріали до розгляду цих справ;

 • здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.