Наказ, Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України "Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні" № 193, 09.08.2001
Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні
N 193, 09.08.2001, Наказ, Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України
 
 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 193 від 09.08.2001
 
 
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2001 р.
за N 915/6106
Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні
        (Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано
                 на підставі Висновку Міністерства юстиції
          N 6/64 від 29.03.2006)

На виконання норм Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" та постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 N 1287 "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів" (із змінами та доповненнями)  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження від 16.08.1993 N 13 "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 березня 1994 р. за N 60/269.

3. Юридичному відділу (Демська Г.П.) забезпечити в установленому порядку реєстрацію цього Положення в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Абліцова В.Г.

Голова Комітету
Погоджено:
Голова Державного комітету
з питань регуляторної політики
та підприємництва
І.Ф.Драч
 
 
 
О.В.Кужель
 
Затверджено
Наказ Держкомінформу України
09.08.2001 N 193
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2001 р.
за N 915/6106

Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 N 1287 "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів" (далі - Постанова) і визначає порядок державної реєстрації та перереєстрації друкованих засобів масової інформації.

1.2. Державній реєстрації згідно із частиною другою ст.11 Закону підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу його виготовлення.

1.3. Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації залежно від сфери розповсюдження здійснюється:

  • із загальнодержавною, регіональною (дві та більше областей) та/або зарубіжною сферою розповсюдження - у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України;
  • з місцевою сферою розповсюдження в межах: Автономної Республіки Крим - у Республіканському комітеті інформації Автономної Республіки Крим; однієї області, одного чи кількох районів, міста (крім міст Києва і Севастополя), інших населених пунктів, а також підприємств, установ і організацій - в управліннях у справах преси та інформації обласних державних адміністрацій, у межах м.Севастополя - в управлінні у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації, у межах м. Києва - в управлінні преси та інформації Київської міської державної адміністрації (далі - реєструючий орган).

2. Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації

2.1. Для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації подається заява.

2.2. Заяви про реєстрацію друкованих засобів масової інформації, додатків до них у вигляді видань газетного та журнального типу подаються до реєструючого органу засновником (співзасновниками) на кожне видання окремо у друкованому вигляді державною мовою. На друковане видання, випуск якого передбачено кількома мовами одночасно, подається одна заява.

Облік заяв, що надходять до реєструючого органу, ведеться у спеціальній книзі постійного зберігання.

2.3. У заяві про державну реєстрацію періодичного друкованого видання мають бути вказані:

1) засновник (співзасновники) видання (засновник - юридична особа наводить повну назву згідно з документами, що підтверджують його цивільну правоздатність; засновник - фізична особа наводить свої паспортні дані);

2) вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест);

3) статус видання (вітчизняне - друкований засіб масової інформації, у якого засновником виступають українська(і) юридична(і) та/або фізична(і) особа(и), редакція (видавець) розташована на території України та в назві не використовується марка (назва) зарубіжного ЗМІ; спільне - друкований засіб масової інформації, створений за участю іноземної(их) юридичної(их) чи фізичної(их) особи (осіб), в назві такого засобу масової інформації може використовуватися марка (назва) зарубіжних засобів масової інформації);

4) назва видання (мовою (мовами), якою (якими) виходитиме в світ);

5) мова (мови) видання;

6) сфера розповсюдження (місцева - в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, одного чи кількох районів, міста, інших населених пунктів, а також підприємств, установ і організацій; регіональна - дві та більше областей; загальнодержавна - в межах України; зарубіжна - за межами України);

7) категорія читачів (верстви населення, на які розраховане видання: все населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги і т. д.);

8) програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість (їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань, заснування видання з благодійною метою та для безкоштовного розповсюдження та ін.);

9) передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання;

10) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників (вказана в правоустановчих документах) та його (їх) банківські реквізити;

11) місцезнаходження редакції;

12) вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, правове, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне (понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама), інформаційне, для дітей).

Крім того, в заяві зазначається, що в разі зміни відомостей, що в ній вказані, засновник (співзасновники) повинен повідомити реєструючий орган протягом 1 місяця з дня, коли такі зміни відбулися, в тому числі слід подати зміни до правоустановчих документів (зміни юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакцій, виду, програмних цілей, або тематичної спрямованості, періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду видання за цільовим призначенням).

У разі відсутності (неточного або невірного зазначення) в заяві відомостей, яких вимагає це Положення, заява залишається без розгляду, про що письмово повідомляється засновнику (співзасновникам). Після усунення недоліків реєструючий орган розглядає заяву по суті.

2.4. До заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації додаються документи, які підтверджують цивільну правоздатність засновника (співзасновників) - юридичної особи:

  • копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту (положення), установчого договору, засвідчені нотаріально;
  • протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) - у випадках заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом, згідно з вимогами ст. 8 Закону;
  • угода між засновником і правонаступником (у разі перереєстрації засобу масової інформації у зв'язку із зміною засновника);
  • установчий договір між співзасновниками друкованого засобу масової інформації (засвідчений нотаріально, якщо одна зі сторін - фізична особа);
  • довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правоустановчими документами).

Фізична особа додає копію сторінок паспорта, що засвідчують громадянство та проживання фізичної особи.

Реєструючому органу забороняється вимагати від засновника (співзасновників) додаткові документи, не передбачені цим Положенням.

2.5. Заява розглядається в місячний строк з дня її одержання.

2.6. За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень:

1) про державну реєстрацію;

2) про відмову в державній реєстрації;

3) про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію.

2.7. Про результати розгляду заяви реєструючий орган письмово повідомляє засновника (співзасновників).

2.8. У разі прийняття рішення про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації реєструючий орган письмово повідомляє про це засновнику (співзасновникам) та вказує йому (їм) про необхідність сплатити реєстраційний збір за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

2.9. Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення реєструючого органу про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (повідомлення надсилається на юридичну адресу засновника (співзасновників) або адресу, на яку вони безпосередньо вкажуть в заяві).

2.10. У випадку пропуску цього строку без поважних причин, реєструючий орган анулює рішення про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, про що письмово повідомляє засновнику (співзасновникам).

2.11. Підставою для видачі свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації є оригінал платіжного доручення, який залишається реєструючому органу, завізований, у разі потреби, в бухгалтерії реєструючого органу.

2.12. Зупинення строку розгляду заяви про реєстрацію здійснюється реєструючим органом, якщо:

1) засновник (співзасновники) не подав(ли) до реєструючого органу всі документи, якими підтверджується його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність;

2) між співзасновниками не укладено установчий договір, передбачений ст.9 Закону;

3) виникли обставини, за яких з незалежних від реєструючого органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливо.

Зупинений строк розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації поновлюється з дня, коли заявник письмово повідомить про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання.

2.13. Відмова в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації можлива тільки з таких підстав:

1) якщо назва друкованого засобу масової інформації, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать ст.3 і ст.4 Закону;

2) якщо реєструючим органом уже раніше видане свідоцтво друкованому засобу масової інформації з тією ж назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;

3) якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням суду про припинення діяльності друкованого засобу масової інформації.

Про відмову в державній реєстрації реєструючий орган інформує засновника (співзасновників) у письмовій формі із зазначенням підстав, передбачених Законом.

2.14. Рішення про відмову в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації або порушення встановленого ст. 13 Закону порядку державної реєстрації можуть бути оскаржені засновником (співзасновниками) у судовому порядку.

2.15. Реєстраційний збір справляється у розмірах, установлених Постановою.

Звільняються від сплати реєстраційного збору друковані засоби масової інформації, засновані з благодійною метою і призначені для безплатного розповсюдження (про намір заснувати такий друкований засіб масової інформації засновники (співзасновники) вказують в заяві про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації).

2.16. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації встановленого Кабінетом Міністрів України зразка має необмежений строк дії. Видача свідоцтва представнику засновника оформляється відповідним записом у книзі обліку виданих свідоцтв про реєстрацію періодичних друкованих видань постійного зберігання, яку веде реєструючий орган.

2.17. Друкований засіб масової інформації вважається зареєстрованим з дня видачі свідоцтва про реєстрацію.

2.18. Засновник (співзасновники) зберігає право розпочати випуск друкованого засобу масової інформації протягом одного року з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію. Якщо цей строк пропущений без поважних причин, свідоцтво про державну реєстрацію втрачає чинність, про що письмово повідомляється засновнику (співзасновникам). Свідоцтво в таких випадках підлягає поверненню реєструючому органу в місячний строк.

2.19. Зареєстрованому періодичному виданню присвоюється відповідний номер і серія.

Реєструючі органи України видають свідоцтва з таким позначенням серій:

Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України - КВ

Республіканський комітет інформації Автономної Республіки Крим - КМ

Обласні управління у справах преси та інформації:

Вінницьке - ВЦ

Волинське - ВЛ

Дніпропетровське - ДП

Донецьке - ДЦ

Житомирське - ЖТ

Закарпатське - ЗТ

Запорізьке - ЗЗ

Івано-Франківське - ІФ

Київське - КІ

Кіровоградське - КГ

Луганське - ЛГ

Львівське - ЛВ

Миколаївське - МК

Одеське - ОД

Полтавське - ПЛ

Рівненське - РВ

Сумське - СМ

Тернопільське - ТР

Харківське - ХК

Херсонське - ХС

Хмельницьке - ХМ

Черкаське - ЧС

Чернівецьке - ЧЦ

Чернігівське - ЧГ

Київське міське управління преси та інформації - КУ

Севастопольське міське управління у справах преси та інформації - СВ

3. Перереєстрація друкованих засобів масової інформації

3.1. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації проводиться реєструючим органом у порядку, встановленому для його реєстрації, в разі зміни: засновника (складу співзасновників, у тому числі зміни найменування засновника); назви; мови; сфери розповсюдження видання.

До заяви про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації додається копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію. Після реєстрації, при отриманні нового свідоцтва, засновник повертає оригінал попереднього свідоцтва. Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію втрачено, засновник подає підтвердження про опублікування в друкованих ЗМІ оголошення про визнання недійсним втраченого свідоцтва із зазначенням реєстраційного номера, дати видачі свідоцтва та засновника ЗМІ.

Зміна засновника (складу співзасновників) повинна оформлятися угодою між засновником (співзасновниками) і його правонаступником, укладеною відповідно до вимог цивільного законодавства України.

3.2. При перереєстрації друкованого засобу масової інформації реєстраційний збір сплачується у половинному розмірі, встановленому Постановою.

3.3. У разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації засновнику або його представнику видається нове свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка. Підставою для отримання нового свідоцтва є платіжне доручення, подане реєструючому органу відповідно до пункту 2.11 цього Положення.

3.4. У разі пошкодження або втрати свідоцтва про державну реєстрацію засновник (співзасновники) має право на одержання дубліката.

Для отримання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію у разі його втрати засновник (співзасновники) подає до реєструючого органу підтвердження опублікування в друкованих засобах масової інформації про визнання недійсним втраченого свідоцтва про державну реєстрацію із зазначенням реєстраційного номера, дати видачі свідоцтва та засновника ЗМІ.

3.5. За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію періодичного видання справляється збір у розмірі, встановленому Постановою.

3.6. Реєструючий орган має право надавати на запити фізичних та юридичних осіб відомості щодо зареєстрованих ЗМІ та відомості, що вказані у свідоцтві про державну реєстрацію таких ЗМІ.

4. Визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації недійсним

4.1. Визнання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ недійсним здійснюється на підставі письмового повідомлення засновника (співзасновників), погодженого з редакцією, а також рішення суду про припинення випуску друкованого засобу масової інформації.

Свідоцтво в таких випадках втрачає чинність і підлягає поверненню реєструючому органу у 10-денний термін.

4.2. Місцеві підрозділи щоквартально (до 15-го числа наступного місяця) в письмовій формі надсилають Держкомінформу відомості про зареєстровані ними в поточному кварталі друковані ЗМІ.

Начальник відділу
державної реєстрації ЗМІ
 
А.М.Плус